Shen Yin Wang Zuo Wikia
Advertisement
Shen Yin Wang Zuo Wikia

Knight[]

Li Xin
Li Xin Mug.jpg

Alive

Ye Hua
Ye Hua Mug.jpg

Alive

Nalan Shu
Nalan Shu Mug.jpg

Alive

Gui Ying
Gui Ying Mug.jpg

Alive

Gui Wu
Gui Wu Mug.jpg

Alive

Han Qian
Han Qian Mug.jpg

Alive

Han Yu
Han Yu Mug.jpg

Alive

Balza
Balza Mug.jpg

Alive

Jiang Hu
Jiang Hu Mug.jpg

Alive

Duan Yi
NPM.jpg

Alive

Mage[]

Lin Jialu
Lin Jia Lu Mug.jpg

Alive

Lin Xin
Lin Xin Mug.jpg

Alive

Huang Yi
NPM.jpg

Alive

Lin Chen
Lin Chen Mug.jpg

Alive

Bai Yu
NPM.jpg

Alive

Assassin[]

Cai'er
Cai'er Mug.jpg

Alive

Ying Suifeng
NPM.jpg

Alive

Xing Xuan
NPM.jpg

Alive

Warrior[]

Chen Chen
Chen Chen Mug.jpg

Alive

Chen Si
Chen Si Mug.jpg

Alive

Chen Chunhua
NPM.jpg

Alive

Ren Wokuang
NPM.jpg

Alive

Luo Saihu
Luo Sai Hu Mug.jpg

Dead

Summoner[]

Priest[]

Sima Xian
Sima Xian Mug.jpg

Alive

Ruo Shui
NPM.jpg

Alive

Hao Yue City[]

Li Aoxiao
NPM.jpg

Alive

Lin Yinjia
NPM.jpg

Alive

Other[]

Bai Yue
Bai Yue Mug.jpg

Alive

Auctioneer Xing Xuan
NPF.jpg

Alive

Xiao Nuo
NPF.jpg

Alive

Advertisement