Shen Yin Wang Zuo Wikia
Advertisement
Shen Yin Wang Zuo Wikia

Light Novel[]

Original - Tang Jia San Shao

Translation - Totokkk at Totobro

Manhua[]

Original - Sariel

Translation - Demonic Scans